A A A

Technické kontroly VZV


Zabezpečíme:

· technickú prehliadku vysokozdvižného vozíka, ktorú je potrebné vykonať jeden krát za rok

Po úspešnom prevedení technickej prehliadky vám bude vystavený platný technický preukaz na VZV.

Technické prehliadky sú vykonávané podľa platných noriem STN a v súlade s ISO 3691.podľa normy STN ISO 3691 + Amd 1

Vykonávame pravidelné technické kontroly, podľa vyhlášky :

- Vyhláška č. 208/1991 Zb.
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel (prevádzková kontrola s intervalom
max. 1 mesiac)

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov - zamestnávateľ je   povinný zabezpečiť technickú kontrolu motorového vozíka(mobilného pracovného prostriedku) tzv. oprávnenou   osobou s periodicitou podľa právnych a ostatných predpisov a noriem § 5 ods 2a)

Zamestnávateľ je povinný uchovávať záznamy o výsledku kontroly. Požiadavky na tieto záznamy definuje STN 26 8805, ktorá uvádza povinnosť viesť o technických kontrolách tzv.Záznamová kniha podľa normy.

Periodicitu a náležitosti záznamov o technických kontrolách podľa týchto predpisov potom určujú technické predpisy - normy
napr.:

STN ISO 3691+Amd 1 - 07/00
Motorové vozíky. Bezpečnostné predpisy určuje 1 - ročnú periodickú technickú kontrolu
STN 26 8805 oprava - 1 (08.2005)
Motorové vozíky. Základné požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu a STN 26 8805/Z1 (01.2007) Motorové vozíky. Základné
požiadavky. Požiadavky na kvalifikáciu

Norma určuje záznamy o technických kontrolách v "Záznamovej knihe" (podľa staršej verzie normy "Revízna kniha")  a popisuje požiadavky na preukázateľnosť kvalifikácie oprávnenej osoby.