A A A

LPG systémy - rozdelenie, popis

Postupný rozvoj  techniky vyžadoval a naďalej vyžaduje aj sústavný rozvoj a zdokonaľovanie zariadení, ktoré umožňujú prevádzku motora na LPG. Preto sa vyvíjajú stále nové zariadenia a zdokonaľujú sa tie staršie.

Popis princípu činnosti LPG zariadenia:

(Pozn. - tento popis platí pre všetky systémy s výnimkou zariadenia pre vstrek kvapalného plynu.)Z nádrže sa LPG vedie pomocou poplastovaného medeného potrubia s priemermi (najčastejšie) 4x6 mm k elektromagnetickému ventilu LPG v motorovom priestore. Odtiaľ je vedené do vyparovača a zároveň regulátora tlaku, v ktorom sa zmení jeho skupenstvo z kvapalného na plynné a zníži sa jeho tlak na požadovanú úroveň. Zmena skupenstva prebieha pomocou ohrevu, na ktorý sa využíva teplá voda z chladiaceho okruhu vozidla, ktorou sa zohrieva regulátor. Z regulátora sa už plynný propán-bután privádza cez regulačný člen do sacieho potrubia motora.

Popis podtlakového systému pre karburátorové bez katalyzátora:1. vzduchový filter

2. zmiešavač

3. LPG hadica

4. škrtič

5. reduktor

6. vedenie podtlaku

7. vodné hadice

8. T-kusy - prípojky k vodnému okruhu

9. elektromagnetický ventil LPG

10. elektromagnetický ventil benzínu

LPG je z nádrže privádzaný do LPG ventilu a odtiaľ do reduktora, v ktorom sa zníži jeho tlak a zmení sa skupenstvo z kvapalného na plynné. Odtiaľ je plyn vedený cez regulačný škrtič do zmiešavača, ktorý je najčastejšie umiestnený na karburátore. Tam sa zmieša so vzduchom a ako zmes sa nasáva do motora. Regulácia bohatosti zmesi sa zabezpečuje pomocou škrtiča, tento sa nastaví do jednej polohy a už sa nemení. Prívod benzínu do motora je odpojený prostredníctvom benzínového elektromagnetického ventilu, ktorý sa uzavrie pri prepnutí.

Popis podtlakového systému pre autá so vstrekovaním benzínu s riadeným katalyzátorom:

1. zmiešavač

2. vzduchový filter

3. LPG hadica

4. krokový motorček

5. reduktor

6. vodné hadice

7. T-kusy - prípojky k vodnému okruhu

8. elektromagnetický ventil LPG

Až po reduktor je princíp rovnaký ako pri autách s karburátorom. Pri tomto systéme ale úlohu riadenia a regulácie tvorby zmesi preberá riadiaca jednotka LPG, ktorá na základe informácií získaných zo vstupných signálov (lambda sonda, TPS), riadi množstvo plynu dodávaného do motora. Ako regulačný člen slúži krokový motorček, ktorý na základe okamžitej požiadavky buď otvára alebo zatvára prívod plynu a tým riadi jeho množstvo. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Popis paralelného systému vstrekovania plynného paliva:

Jedná sa o starší systém vstrekovania plynu. Až po reduktor je princíp činnosti rovnaký ako pri predchádzajúcich systémoch, ale od reduktora sa mení. Používa sa reduktor pracujúci na inom princípe. Kým predchádzajúce systémy používali reduktor, ktorý pracoval na podtlakovom princípe a plyn bol do sacieho potrubia nasávaný, reduktor v systémoch vstrekovania plynného paliva pracuje na pretlakovom princípe a plyn je do sacieho potrubia vstrekovaný. Z reduktora je plyn vedený do vstrekovača, príp. vstrekovačov, odkiaľ je vstrekovaný do sacieho potrubia čo možno najbližšie k sacím ventilom. Reguláciu množstva vstrekovaného plynu riadi riadiaca jednotka LPG, ktorá určuje čas dĺžky vstreku plynu [ms]. Ide vlastne o čas otvorenia plynového vstrekovača. Práve v spôsobe, akým RJ určuje tento čas, je hlavný rozdiel medzi paralelným a sériovým systémom vstreku plynu. Pri paralelnom systéme RJ vyhodnocuje vstupné signály z jednotlivých snímačov motora (lambda sonda, TPS, a pod.) a na základe týchto údajov vypočítava čas vstreku. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Popis sériového systému vstrekovania plynného paliva:

1. vstrekovače

2. vstrekovacia lišta - tieto dva prvky bývajú často spojené v jeden celok

3. snímač tlaku plynu

4. filter plynnej fázy

5. reduktor

6. T-kusy - prípojky k vodnému okruhu

7. pripojenie podtlaku do reduktora

Princíp činnosti je takmer rovnaký (až na malé zmeny) ako v predchádzajúcom prípade. Hlavný rozdiel je v spôsobe výpočtu času vstreku. RJ LPG pre výpočet nevyužíva signály zo snímačov motora, ale pokyny riadiacej jednotky motora pre benzínové vstrekovače - čas vstreku benzínových vstrekovačov. Tento potom iba prepočítava a následne aplikuje pre potreby plynu. Tzn., že tvorbu zmesi vlastne naďalej riadi riadiaca jednotka motora. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Tento systém vstrekovania plynu momentálne (rok 2007) využívajú takmer všetky značky splynovačov predávané na našom trhu.

Popis vstrekovania kvapalného plynu:

Pokiaľ je mi známe, tieto zariadenia momentálne vyrába iba holandská firma Vialle, na Slovensko sa nedovážajú. Princíp ich činnosti je od základu iný oproti všetkým predchádzajúcim systémom. LPG je z nádrže dodávané prostredníctvom čerpadla v nádrži cez regulátor tlaku (bez vyparovača) až do LPG vstrekovačov. Pri tomto systéme je potrebné aj spätné vedenie LPG späť do nádrže (prepadové potrubie). Systém má vynikajúce parametre prevádzky - výkon aj spotreba sú lepšie ako na benzín, bohužiaľ je veľmi citlivý na kvalitu natankovaného plynu. To je aj jedna z príčin, prečo sa takmer  vôbec nepoužíva.